ATV320U04N4W | FREKV OMR 3fas 380V 0,37 kW | Storel