ATV12HU40M3 | FREKV OMR 3-F 230V 4KW M KYL | Storel