ATV12HU30M3 | FREKV OMR 3-F 230V 3KW M KYL | Storel