ATV12HU15M3 | FREKV OMR 3-F 230V 1,5KW M KYL | Storel