ATV12P037M3 | FREKV OMR 3-F 230V 0,37KW KYL | Storel