ATV320U07M2W | FREKV OMR 1fas 200V 0,75 kW | Storel