ATV320U06M2W | FREKV OMR 1fas 200V 0,55 kW | Storel