ATV320U15M2WS | FREKV OMR 1f 200V 1,5kW var | Storel