ATV12HU22M2 | FREKV OMR 1-F 230V 2,2KW M KYL | Storel