ATV12H075M2 | FREKV OMR 1-F 230V 0,75KW KYL | Storel