ATV12H018M2 | FREKV OMR 1-F 230V 0,18KW KYL | Storel