ATV12H018F1 | FREKV OMR 1-F 110V 0,18KW KYL | Storel