ATV320U15N4B | FREKV OMR 1,5kW 400V 3F Bok | Storel