ATV320U06M2B | FREKV OMR 0,55kW 230V 1F Bok | Storel