ATV320U04M2C | FREKV OMR 0,37kW 230V 1-fas | Storel