ATV320U02M2B | FREKV OMR 0,18kW 230V 1F Bok | Storel