ATV71HC11Y | FREKV OM IP20 90/110 KW690V CT | Storel