ATV61HD11Y | FREKV OM IP20 7,5/11KW 690V VT | Storel