ATV61HC63Y | FREKV OM IP20 500/630KW690V VT | Storel