ATV71HU55Y | FREKV OM IP20 4/5,5 KW 690V CT | Storel