ATV71HC40Y | FREKV OM IP20 315/400KW690V CT | Storel