ATV71HC31Y | FREKV OM IP20 250/300KW690V CT | Storel