ATV71HC25Y | FREKV OM IP20 200/250KW690V CT | Storel