ATV61HD22Y | FREKV OM IP20 18/22 KW 690V VT | Storel