ATV61HD18Y | FREKV OM IP20 15/18 KW 690V VT | Storel