ATV71HC16Y | FREKV OM IP20 132/160KW690V CT | Storel