ATV61HD15Y | FREKV OM IP20 11/15 KW 690V VT | Storel