ATV71HU22Y | FREKV OM IP20 1,5/2,2KW690V CT | Storel