3RA6400-1BB43 | STARTKOMB 690V32A24V 0.32-1.25 | Storel