3RA6400-2EB42 | STARTKOMB 15KW 8-32A FJÄDER | Storel