3RA6250-1BP33 | STARTKOMB 110-240V -1,25A | Storel