LZ8H6X53BD | HybridstartF&B1,5-6,5A 24bfSTO | Storel