LZ8H2X43BD | HybridstartF&B0,18-2,4A24bfSTO | Storel