LZ2H6X53FU | HybridstartF&B 1,5-6,5A 230bf | Storel