LZ8H6X5FU | HybridstartF&B 1,5-6,5A 230STO | Storel