LZ8H6X53FU | HybridstartF&B 1,5-6,5A 230 bf | Storel