LZ7H6X53FU | Hybridstart 1,5-6,5A 230 bfSTO | Storel