LZ1H2X43FU | Hybridstart 0,18-2,4 110-230bf | Storel