AVD370.1145DL/1M | ARM LED PIR HFD BAT 14W/840 | Storel