8033-400-12 | ARM FRIDHEM GRÅ IP54 RAK G24Q1 | Storel