AVR66.1201LP | ARM JONO LED 20W/840 BRYT UTTA | Storel