AVR66.120DL/3K | ARM JONO LED 20W/830 1-10V | Storel